REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PPH Doreen Dorota Bułacz
42-125 Biała, ul Nadrzeczna 108


              UWAGI WSTĘPNE

Sklep Internetowy MALENSTWO.EU dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.malenstwo.eu, prowadzony przez PPH Doreen
Dorota Bułacz; 42-125 Biała, ul Nadrzeczna 108 (zwanym dalej Sprzedającym), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 367534527, NIP: 573-180-43-88.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta , sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji. 
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:
1) Sprzedawca – PPH Doreen Dorota Bułacz; 42-125 Biała, ul Nadrzeczna 108, Regon: 367534527, NIP: 573-180-43-88;
2) Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.malenstwo.eu, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Towary. 
3) Kupujący / Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
4) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Strony - Sprzedawca i Klient.
6) Konto – zindywidualizowany zbiór informacji o Kliencie, wymagający dokonania rejestracji na stronie http://malenstwo.eu/ i podania niezbędnych danych.
7) Regulamin - niniejszy regulamin; Regulamin jest zamieszczony w zakładce "Regulamin sklepu" na stronie http://malenstwo.eu/content/3-regulamin
8) Towary - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.
9) Zamówienie – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie internetowym.


§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. 
2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta lub bez dokonania rejestracji w Sklepie.
3. Założenie Konta Klienta następuje poprzez:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu;
b) podanie prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia;
c) zaakceptowania treści Regulaminu.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta. 
5. Po zalogowaniu Klient w ramach swojego Konta może przeglądać swoje dane i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu oraz hasła, które ma charakter poufny.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy hasła i nieujawniania go innym osobom. Klient nie może także dopuścić innych osób do korzystania ze swojego Konta. 
7. Klient może posiadać tylko jedno aktywne konto w Sklepie. 
8. Klient może usunąć swoje Konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro@malenstwo.eu odpowiedniego żądania. 
9. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Klienta w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, w szczególności jeżeli Klient podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. Usunięcie Konta nie ma wpływu na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu. 
10. Klient może złożyć zamówienie także bez rejestracji i zakładania Konta. Niezbędnym warunkiem do złożenia Zamówienia w Sklepie, bez posiadania aktywnego Konta jest:
a) dostęp do sieci Internet;
b) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy;
d) potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.


§ 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient za pośrednictwem Sklepu może dokonywać zakupu Towarów, poprzez wybranie polecenia „dodaj do koszyka”. W „koszyku” Klient zobowiązany jest do wskazania ilości zamawianych Towarów. 
2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki wyliczane według wagi paczki, ilości produktów, wartości zamówienia i wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów transportu i czasu dostawy są dostępne przy wypełnianiu formularza zamówienia
3. Klient po wybraniu odpowiednich Towarów powinien:
a) określić sposób dostawy;
b) określić sposób płatności.
1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i potwierdzenie kliknięciem na opcję "zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
2. Przyjęcie zamówienia przez sklep www.malenstwo.eu potwierdzane jest drogą e-mailową. 
3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta:
a) niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów – w przypadku płatności „za pobraniem”
b) niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swoim rachunku bankowym – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu Towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
2. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej i podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania - realizacja częściowa lub anulowanie zamówienia.

§ 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Wszystkie ceny podawane w sklepie www.malenstwo.eu są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Cena podana przy towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
2. Sklep do każdej transakcji wystawia dokument sprzedaży paragon lub fakturę Vat, w zależności od żądania Klienta.
3. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
a) przelew/wpłata na konto firmy: 
PPH Doreen Dorota Bułacz
ul. Nadrzeczna 108
42-125 Biała
numer konta :52 1020 1664 0000 3602 0554 5977
kod Swift: INGPLPW
b) za pobraniem - płatne przy odbiorze towaru, dostarczanego przez Kuriera DPD;
c) płatność w systemie – online za pomocą serwisu Przelewy 24 lub PayU;
d) gotówką - w przypadku odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy.
4. Jeśli Klient wybierze metodę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
5. W przypadku wyboru opcji płatności za Pobraniem, Klient może uiścić cenę kurierowi DPD wyłącznie gotówką.
6. Płatność w systemie za pośrednictwem serwisu Przelewy24, jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24.  Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest także posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.

§ 6. DOSTAWA

1. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD.
2. Czas realizacji Zamówienia oznacza czas w jakim sklep skompletuje zamówienie i przygotuje do wysyłki.
3. Czas przygotowania do wysyłki złożonego Zamówienia jest podany na stronie każdego produktu i wynosi zazwyczaj 1-3 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, może się wydłużyć do 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
4. W przypadku zamówienia Towarów o różnym czasie realizacji obowiązuje najdłuższy czas realizacji
5. Zamówienia z opcją płatności "przy odbiorze" są realizowane bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
6. Zamówienia z opcją płatności przelewem lub płatnością w systemie realizowane są po wpływie należności na konto sklepu. W momencie złożenia zamówienia w tym trybie następuje rezerwacja towaru na potrzeby realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostaje poinformowany e-mailem.


§ 7. REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
3. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem e-maila biuro@malenstwo.eu lub pisemnie na adres PPH Doreen Dorota Bułacz, ul. Nadrzeczna 108, 42-125 Biała.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać:
a) dane dotyczące dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT);
b) opis wady, na czym ona polega i kiedy została ujawniona;
c) żądania Klienta w związku ze złożeniem reklamacji.
1. Jeśli zgłoszenia dokonuje Klient będący konsumentem, nie podanie informacji określonych w § 7 pkt. 4, nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia reklamacji.
2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
3. W ramach reklamacji Sprzedawca naprawia Towar lub wymienia na nowy. Jeśli nie ma takiej możliwości zwraca pieniądze.


                                                                                          § 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: biuro@malenstwo.eu lub pisemnie na adres PPH Doreen Dorota Bułacz, ul. Nadrzeczna 108, 42-125 Biała.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy (PPH Doreen Doroa Bułacz, ul. Nadrzeczna 108, 42125 Biała) w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Sprzedawca potwierdzi e-mailowo Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sklep zwraca należność za zwracany towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru drogą przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto.
7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Klient może zgodzić się na inny sposób zwrotu płatności zaproponowany przez Sprzedawcę.
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

§ 9. DANE KONTAKTOWE

1. Klient w każdej chwili może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem strony internetowej www.malenstwo.eu i połączeń telefonicznych. Numery telefonów i czas ich pracy podane są na stronie głównej sklepu. Koszty połączeń wynikają wyłącznie z taryfikatora operatora sieci z której korzysta klient, a Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za połączenie i nie korzysta z dodatkowych taryf o podwyższonych opłatach.
2. Dane kontaktowe firmy: PPH Doreen Dorota Bułacz; 42-125 Biała ul Nadrzeczna 108 , biuro@malenstwo.eu, numer telefonu: 601 795 707 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00; w soboty od godziny 8.00-15.00

§ 10. MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE DOKONANIE ZAKUPÓW ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Do poprawnego dokonywania zakupów konieczny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa z opcją przeglądania grafiki, obsługą javascript oraz aktywne konto e-mail.
2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu. 
3. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych Klientów. Służą jedynie optymalizacji działania Sklepu, m.in. poprzez dostosowanie Sklepu do indywidualnych potrzeb Klienta. 
4. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
6. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies, korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików Cookies.

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wypełniając rejestracyjny lub formularz zamówienia Kupujący oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiani. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Klient może cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzedawca podejmie wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i ich usunięcia. W tym przypadku Klient powinien wysłać odpowiednie żądanie na adres e-mail: biuro@ maleństwo.eu lub listownie na adres: PPH Doreen Dorota Bułacz, ul. Nadrzeczna 108, 42-125 Biała.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta i rejestrację Konta.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach: biuro@malenstwo.eu
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. 
6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach w ciągu 7 dni drogą mailową oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu.

Załącznik nr 1:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Malenstwo.eu
PPH Doreen
Dorota Bułacz 
ul Nadrzeczna 108
42-125 Biała

Ja ............................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następującej/ych rzeczy ........................................................................................,


Data zawarcia umowy to......................, data odbioru ................................

Imię i nazwisko.................................................................... 
Adres................................................................................... 
Data...................

W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: biuro@malenstwo.eu
Życzymy udanych zakupów

Życzymy udanych zakupów

Produkt dodano do listy
Do porównania

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies do celów realizacji zamówień, analitycznych oraz marketingowych. Dalsze przeglądanie naszej strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby uzyskać więcej informacji.